• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 207309
  • Do końca roku: 344 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Kontakt

Prywatna Szkoła Podstawowa w Zgorzelcu

ul.Wolności 8

59-900 Zgorzelec

tel. 75 775 1700

prywatne.lo@poczta.onet.pl

Instrukcja Dziennika Internetowego

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA


DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO


W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ


PRYMUS W ZGORZELCU

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA.......................................................................................................................... 3

ROZDZIAŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................................................4

ROZDZIAŁ III. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM......................................................................................... 4

ROZDZIAŁ IV. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM.................................................... 8

RODZIAŁ V. ADMINISTRATOR VULCAN ................................................................................................................... 9

ROZDZIAŁ VI. SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO..............................................................9

ROZDZIAŁ VII. DYREKTOR SZKOŁY........................................................................................................................... 11

ROZDZIAŁ VIII. WYCHOWAWCA KLASY................................................................................................................. ..12

ROZDZIAŁ IX. NAUCZYCIEL ..................................................................................................................................... 13

ROZDZIAŁ X. SEKRETARIAT...................................................................................................................................... 15

ROZDZIAŁ XI. RODZICE – PRAWNI OPIEKUNOWIE ................................................................................................. 16

ROZDZIAŁ XII. UCZEŃ ............................................................................................................................................. 16

ROZDZIAŁ XIII. POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII ................................................................................................ 17

ROZDZIAŁ XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .......................................................................................................... 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w

nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest:

a. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej

dokumentacji (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.)

b. Art. 23 p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.);

c. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 Nr 133

poz.883 z późń. zm.);

d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 116 poz. 977);

2. Na podstawie Ustawy o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych: Art. 23 p.1 ust. 2

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr

101 poz. 926, ze zm.). Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody na przetwarzania

danych osobowych w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 , z 2003 r. Nr 107, poz. 1003, z

2009 r. Nr 116, poz.997 oraz 2010 r. Nr 156, poz.1047);

3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 306 01-346 Warszawa. Celem

przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 19 lutego 2002r. sprawie sposobu prowadzenia przez

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r.

Nr 107, poz. 1003 z 2009 r. Nr 116, poz.997 oraz 2010 r. Nr 156, poz.1047).

4. Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie ma zgodnie z Ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, dostęp do raportu o zawartych w systemie

danych o:

1) Informacji identyfikujących osobę (swoje dziecko).

2) Informacji z zakresu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.

3) Listy loginów użytkowników uprawnionych do edycji danych (Szkolnego Administratora

Dziennika Elektronicznego, Dyrektorów Szkoły, Wychowawcy, Pracownika Sekretariatu).

5. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego zostały opracowane na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z

2003 r. Nr 107, poz. 1003 ze zm.).

6. Na podstawie powyższego rozporządzenia oceny cząstkowe, frekwencja, tematy zajęć, oceny

semestralne i końcowe są wpisywane w dzienniku elektronicznym.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w dzienniku elektronicznym oraz

przetwarzanych i udostępnianych danych osobowych reguluje w szkole Polityka Bezpieczeństwa

Informacji.

ROZDZIAŁ II.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. W szkole, za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatzgorzelecki , funkcjonuje elektroniczny dziennik.

Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną,

współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana

przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system

dziennika elektronicznego.

2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych zamieszczonych na serwerach

oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika

internetowego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji przeglądania

danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu

stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

3. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie,

przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.

4. Rodzicom na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym i uczniom na lekcjach zajęć

komputerowych, zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania

dziennika elektronicznego.

5. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które

zamieszczone są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.

6. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania oraz wymagania edukacyjne dostępne są na stronie

internetowej szkoły.

7. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), uczniów

oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną

dostarczającą system dziennika elektronicznego a placówką szkolną, z zastrzeżeniem, że rodzicowi

przysługuje prawo bezpłatnego dostępu do informacji o swoim dziecku.

 

ROZDZIAŁ III.

 

KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 

1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście

odpowiada. Szczegółowe zasady dla poszczególnych kont opisane są w poszczególnych

rozdziałach tego dokumentu.

2. Hasło na kontach użytkowników musi być zmieniane co 30 dni. Hasło musi się składać co najmniej

z 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr, oraz dużych i małych znaków. Konstrukcja systemu

wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła.

3. Użytkownik jest zobowiązany dbać o zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem

do systemu, które poznał na szkoleniu (nauczyciele na radzie pedagogicznej, rodzice na zebraniu,

uczniowie na zajęciach).

4. Nauczyciel musi mieć świadomość, że poprzez login, hasło jest identyfikowany w systemie

dziennika elektronicznego.

5. Hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik (Szkolny Administrator Dziennika

Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy, Nauczyciel, Pracownik Sekretariatu, Rodzic,

Uczeń) utrzymuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.

6. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę

nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła i osobistego

poinformowania o tym fakcie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

7. W dzienniku internetowym funkcjonują następujące grupy kont posiadające odpowiadające im

uprawnienia:

1) ADMINISTRATOR vulcan

Uprawnienia wynikające z umowy - nadzorowane przez firmę zewnętrzną.

2) ADMINISTRATORZY SZKOŁY (Administratorzy Szkolnego Dziennika Elektronicznego)

Zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele,

przedmioty, lekcje,

Wgląd w listę kont użytkowników,

Zarządzanie zablokowanymi kontami,

Zarządzanie ocenami w całej szkole,

Zarządzanie frekwencją w całej szkole,

Wgląd w statystyki wszystkich uczniów,

Wgląd w statystyki logowań,

Przeglądanie ocen wszystkich uczniów,

Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów,

Dostęp do planu lekcji,

Dostęp do terminarza,

Dostęp do wiadomości,

Dostęp do wiadomości systemowych,

Dostęp do ogłoszeń szkoły,

Dostęp do konfiguracji konta,

Dostęp do wydruków,

Dostęp do eksportów,

Zarządzanie planem lekcji szkoły,

3) DYREKTOR SZKOŁY/VICEDYREKTOR z uprawnieniami administracyjnymi:

Zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów,

Zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów

Edycja danych wszystkich uczniów.

Wgląd w statystyki wszystkich uczniów.

Wgląd w statystyki logowań.

Przeglądanie ocen wszystkich uczniów.

Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów.

Dostęp do terminarza.

Dostęp do planu lekcji,

Dostęp do wiadomości systemowych.

Dostęp do ogłoszeń szkoły.

Dostęp do konfiguracji konta.

Dostęp do wydruków.

Dostęp do eksportów.

Dostęp do raportów.

Zarządzanie swoim planem lekcji.

Zarządzanie modułem zastępstw.

Dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim.

4) WYCHOWAWCA KLASY

Zarządzanie tematami prowadzonych lekcji,

Zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji,

Zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów,

Zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą.

Edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą,

Wgląd w statystyki wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą,

Wgląd w statystyki logowań uczniów swojej klasy,

Przeglądanie ocen wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą,

Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą,

Dostęp do terminarza.

Dostęp do planu lekcji,

Dostęp do wiadomości systemowych,

Dostęp do ogłoszeń szkoły,

Dostęp do konfiguracji konta,

Dostęp do wydruków,

Dostęp do eksportów,

Zarządzanie swoim planem lekcji.

5) NAUCZYCIEL

Zarządzanie tematami prowadzonych lekcji.

Zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji.

Zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji.

Wgląd w dane wszystkich uczniów.

Przeglądanie ocen wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu.

Przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu.

Dostęp do wiadomości systemowych.

Dostęp do terminarza.

Dostęp do planu lekcji.

Dostęp do ogłoszeń szkoły.

Dostęp do konfiguracji konta.

Dostęp do wydruków.

Dostęp do eksportów.

Zarządzanie swoim planem lekcji.

6) SEKRETARIAT

Zarządzanie listami klas.

Wgląd w listę kont użytkowników.

Wgląd w statystyki logowań.

Tworzenie statystyk.

7) RODZIC/OPIEKUN

Przeglądanie ocen swojego podopiecznego.

Przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego.

Dostęp do uwag dotyczących swojego podopiecznego.

Dostęp do wiadomości systemowych.

Przeglądanie planu lekcji.

Przeglądanie terminarza.

Przeglądanie ogłoszeń.

Dostęp do komunikatów.

Odpłatny dostęp do konfiguracji usługi SMSinfo.

Dostęp do konfiguracji własnego konta.

8) UCZEŃ

Przeglądanie własnych ocen.

Przeglądanie własnej frekwencji.

Dostęp do wiadomości systemowych.

Przeglądanie planu lekcji.

Przeglądanie terminarza.

Przeglądanie ogłoszeń.

Dostęp do konfiguracji własnego konta.

8. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ i REGULAMINAMI

dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto w szczególności regulaminem korzystania z

Systemu

9. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz

administratorskich mogą zostać zmienione przez Szkolnego Administratora Dziennika

Elektronicznego oraz Administratora vulcan. Aktualna lista uprawnień publikowana jest w

dokumentacji Systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz Szkolnego

Administrator Dziennika Elektronicznego.

 

ROZDZIAŁ IV.

 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 

1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI i

UWAGI.

2. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

nie udostępnia zasobów dziennika osobom trzecim.

3. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (zebrania z

rodzicami, indywidualne spotkania z nauczycielami). Szkoła może, na życzenie rodzica (prawnego

opiekuna) udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica w systemie

dziennika elektronicznego.

4. Pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika elektronicznego.

Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. Nie wolno przekazywać żadnych

informacji odnośnie np: haseł, ocen, frekwencji itp, rodzicom i uczniom, drogą telefoniczną, która

nie pozwala na jednoznaczną identyfikację drugiej osoby.

5. Dane osobowe lub informacje dotyczące ocen, zachowania czy frekwencji szkoła może udostępnić

na żądanie: Policji, Prokuratury, Sądu.

6. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać,

gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub odpowiedzi na pytanie,

oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób np. uczniom tylko jednej klasy.

7. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy

odnośnie szkolnej dokumentacji.

8. Nieobecności ucznia w szkole można usprawiedliwić poprzez moduł WIADOMOŚCI lub w formie

pisemnej zgodnej z zasadami przyjętymi w szkole..

9. Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z

przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie

odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie

wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica

(prawnego opiekuna) ucznia.

10. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia np. niestosowne zachowanie itp. wymaga

szczególnego odnotowania, powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna)

za pomocą modułu UWAGI.

11. Wiadomości odznaczone jako UWAGI, będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia

z podaniem:

1) Daty wysłania

2) Imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę,

3) Adresata

4) Temat i treści uwagi.

12. Odznaczenie przez rodzica przeczytanej UWAGI w swojej zakładce Uwagi w dzienniku

elektronicznym, nie powoduje jej usunięcia z systemu.

13. Za pomocą OGŁOSZEŃ można powiadamiać uczniów i rodziców o konkursach, liście

obowiązujących lektur itp. Moduł ten należy wykorzystywać, gdy nie potrzebna jest informacja

zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub nadesłanie na nią odpowiedzi.

14. Moduł WIADOMOŚCI daje możliwość wyświetlania informacji razem lub osobno:

1) Wszystkim uczniom w szkole,

2) Wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły,

3) Wszystkim nauczycielom w szkole

15. Wszystkie informacje, umieszczane w dzienniku elektronicznym, których celem przeprowadzanie

spotkań czy zapisów na zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby spoza szkoły, imprez o zasięgu

ogólnoszkolnym organizowanych na terenie szkoły i innych o podobnej formie, muszą mieć

akceptację dyrektora szkoły.

16. Nie należy usuwać nieaktywnych ogłoszeń, kasować przeczytanych wiadomości czy terminów

wydarzeń. Po zakończeniu okresu klasyfikacyjnego Szkolny Administrator Dziennika

Elektronicznego lub Dyrektor szkoły zamyka rok szkolny archiwizując dane oraz da możliwość

poprawnego odczytania ich w przyszłości.

17. Ważne szkolne informacje, polecenia itp. dyrektor lub wicedyrektor przesyła do nauczycieli za

pomocą modułu WIADOMOŚCI. Odczytanie jej przez nauczyciela jest równoznaczne z przyjęciem

do wiadomości.

 

ROZDZIAŁ V.

 

ADMINISTRATOR VULCAN

 

1. Po stronie firmy są wyznaczone osoby, które są odpowiedzialne za kontakt ze szkołą. Zakres ich

działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i Dyrektorem Szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI.

 

SZKOLNY ADMINISTRATOR DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

 

1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialni są Szkolni

Administratorzy Dziennika Elektronicznego ,dyrektor,wicedyrektor, kierownik administracyjny.

2. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Szkolnego Administratorów Dziennika Elektronicznego

powinny być wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad

funkcjonowania szkoły.

3. Do podstawowych obowiązków Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego należy:

1) Wprowadzanie nowych użytkowników systemu.

2) Na początku każdego roku szkolnego Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może

dokonać grupowej aktywacji kont użytkowników po otrzymaniu listy od Wychowawców Klas.

3) Przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w trakcie jego trwania, Szkolny Administrator

Dziennika Elektronicznego upoważniony jest do uzupełnienia i aktualizacji planów lekcji

poszczególnych klas.

4) W razie zaistniałych niejasności Szkolny Administratora Dziennika Elektronicznego ma

obowiązek komunikowania się wychowawcami klas lub z przedstawicielem firmy

zarządzającej dziennikiem elektronicznym w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i

prawidłowego aktywowania kont.5) Za poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziały zajęć, nazewnictwo przedmiotów i wiele innych elementów, których edycja możliwa jest tylko z konta administratora, odpowiada Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

6) Całkowitego usunięcia ucznia lub nauczyciela z systemu, Szkolnego Administratora Dziennika

Elektronicznego może dokonać tylko w okresie od 1 do 15 września. Po tym terminie nie

wolno całkowicie usuwać nikogo z dziennika elektronicznego, aż do rozpoczęcia nowego

roku szkolnego.

7) Przeniesienie ucznia z jednej klasy do drugiej klasy Szkolny Administrator Dziennika

Elektronicznego musi wykonać niezwłocznie po otrzymaniu takiej WIADOMOŚCI od

Dyrektora szkoły lub sekretariatu szkoły. Przeniesienia dokonuje według zasad określonych w

dzienniku elektronicznym, przenosząc wszystkie dane o ocenach i frekwencji do nowej klasy.

8) Jeżeli w trakcie roku szkolnego do klasy dojdzie nowy uczeń, Szkolny Administrator Dziennika

Elektronicznego wprowadza dane o nowym uczniu w porozumieniu z sekretariatem szkoły

lub Dyrektorem szkoły.

9) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek powiadamiać wszystkich

użytkowników systemu, że ich działania będą monitorowane, a wyniki ich pracy będą

zabezpieczane i archiwizowane.

10) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek zapoznać użytkowników z

przepisami i zasadami użytkowania sytemu.

11) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany do wykonywania raz na

miesiąc archiwizacji danych z dziennika elektronicznego.

12) Informacje o nowo utworzonych kontach Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego

ma obowiązek przekazać bezpośrednio ich właścicielom lub wychowawcom klas. W razie

nieznajomości danej osoby, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma prawo

sprawdzić legitymację szkolną lub dowód osobisty celem weryfikacji tożsamości osoby.

13) W przypadku skreślenia lub usunięcia ucznia z listy klasy, Szkolny Administrator Dziennika

Elektronicznego przed dokonaniem tej operacji ma obowiązek zarchiwizować dane ucznia

oraz dokonać wydruku kartoteki danego ucznia i przekazać wydruk do sekretariatu szkoły,

celem umieszczenia go w szkolnym archiwum w Arkuszu Ocen danego ucznia.

14) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego logując się na swoje konto, ma obowiązek

zachowywać zasady bezpieczeństwa (mieć zainstalowane i systematycznie aktualizować

programy zabezpieczające komputer).

15) Do obowiązków Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego należy systematyczne

sprawdzanie wiadomości na swoim koncie i odpowiadanie na nie.

16) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek systematyczne umieszczać

ważne ogłoszenia lub powiadamiać za pomocą WIADOMOŚCI odpowiednich użytkowników

dziennika elektronicznego w sprawach mających kluczowe znaczenie dla działania systemu.

17) Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego powinien promować i przedstawiać

wszystkim użytkownikom, możliwości wykorzystywania danego systemu, stosowania

modułów mogących usprawnić przepływ informacji w szkole.

4. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie

funkcjonowanie zajęć i szkoły, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może dokonać

wyłącznie po omówieniu tego na radzie pedagogicznej i odnotowaniu tego faktu w protokole

rady.

5. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może poprosić Dyrektora szkoły o zwołanie

specjalnej rady pedagogicznej w celu przegłosowania nowych ustawień w dzienniku

elektronicznym lub przeprowadzenia dodatkowego szkolenia z obsługi systemu.6. Raz na miesiąc Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek:

1) Pobierania i archiwizowania całego dziennika szkoły w formacie XML.

2) Wykonania kopii bazy na serwerze zewnętrznym. Plik powinien być opisany z podaniem

<span style="font-family: Calibri, sans-serif